How to install Xubuntu desktop on Ubuntu 18.04 Bionic

Lubuntu – Wikipedia tiếng Việt Lubuntu (IPA: [luːˈbuːntuː]) là một dự án chính thức bắt nguồn từ hệ điều hành Ubuntu, nó có đặc điểm "nhẹ hơn, ít đòi hỏi tài nguyên và tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả", sử dụng môi trường LXDE.. Máy tính để bàn LXDE sử dụng chương trình quản lý cửa sổ Openbox, khuyến cáo sử dụng hệ điều DistroWatch.com: Xubuntu Xubuntu is a community-developed operating system based on Ubuntu. It comes with Xfce, which is a stable, light and configurable desktop environment. Popularity (hits per day) : 12 months: 33 (344), 6 months: 32 (369), 3 months: 33 (376), 4 weeks: 47 (265), 1 week: 52 (236) Lubuntu - OnWorks Run online Lubuntu, variant of Ubuntu that uses the LXQt desktop environment. It includes essential applications and services for daily use, including office suite, PDF reader, image editor and multimedia players. Lubuntu online is intended to be user-friendly, lightweight and energy efficient.

Feb 24, 2017

Lubuntu is an official Ubuntu flavor which uses the Lightweight Qt Desktop Environment (LXQt). The project’s goal is to provide a lightweight yet functional Linux distribution based on … Linux: Is Lubuntu better than Xubuntu? | InfoWorld

Jun 20, 2012

CD images for Lubuntu 16.04.6 LTS (Xenial Xerus) 64-bit PC (AMD64) desktop image. Choose this if you have a computer based on the AMD64 or EM64T architecture (e.g., Athlon64, Opteron, EM64T Xeon, Core 2). Lubuntu - reddit